Madde 1- Taraflar

 

1.1. Satıcı:

Unvanı: Vedatbey Sucukları

Adresi:

Telefon:

Email:

 

1.2. Alıcı:

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Email:

 

Madde 2 – Konu işbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Vedatbey Sucukları’na ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Madde 3 – Sözleşme konusu ürün 3.1- ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, vergiler dahil satış bedeli (birim x birim fiyat olarak) belirtildiği gibidir.

3.2 – Ödeme Şekli:

Eğer kredi kartı ile sipariş veriyorsanız: gıda satışlarında yönetmelik gereği taksit yapılamamaktadır. Ancak bankanız bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

 

3.3 – Teslimat Şekli ve Adresi:

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcı’nın belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Vedatbey Sucukları edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Vedatbey Sucukları’na geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

 

Madde 4 – Genel Hükümler

4.1 – Alıcı, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Vedatbey Sucukları sorumlu tutulamaz.

4.4 – Vedatbey Sucukları, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Vedatbey Sucukları’na ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Vedatbey Sucukları ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Vedatbey Sucukları’n ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Vedatbey Sucukları’na gönderilmesi zorunludur.

 

Madde 5 – Cayma Hakkı

27866 sayılı mesafeli sözleşmelere dair yönetmeliğin 7.maddesinin 4.fıkrasının c bendi gereğince Alıcı’nın sipariş ettiği ürünlere ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır. Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler olması sebebiyle elektronik ortamda anında ifa edilmesi ve Alıcı’ya anında teslim edilmesi sebebiyle gıda maddeleri sipariş üzerine üretimi ve/veya ithalatı yapılan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. Siparişin sonuçlanması durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Madde 6 – Temerrüt Hükümleri

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Mesafeli sözleşmeler hakkında yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince Vedatbey Sucukları, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder. İşbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.

 

Madde 7 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetleri ile Alıcı’nın veya Vedatbey Sucukları’nın yerleşim yerindeki tüketici mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.